About us 2 final

За нас

"Планекс Варна" ЕООД е компания, специализирана в строителството на бизнес и търговски комплекси, обществени, индустриални и жилищни сгради в цялата страна.

„Планекс“ започва дейност през 1990 г., а от 1993 г. е създадено „Планекс“ ООД със съдружници Пламен Андреев и Христо Димитров. Основна дейност – комплексно строителство и инженеринг на сгради. В последствие са развити производства на дограми и конструкции, бетон, изделия от бетон и строителна армировка. Компанията развива своята структура и се превръща в надежден партньор в изпълнението на мащабни проекти. Създава се „Планекс Холдинг“ ООД, което контролира дейността на 11 дъщерни дружества, опериращи на територията на цялата страна.

През 2019 год. по решение на собствениците се извършва преструктуриране на дружествата и разпределение на дейностите и собствеността между тях.

"Планекс" ЕООД ръководена от инж. Христо Димитров продължава да развива своята структура, да оптимизира процесите и постоянно да усъвършенства постиганите резултати.

През 2022 год. е завършена процедура по преструктуриране на "Планекс" ЕООД  и отделяне на производствените дейности в отделни юридически лица.

Създадена е "Планекс Варна" ООД, която наследава строителната дейност на "Планкес" ЕООД и целият екип от високо квалифицирани, опитни инженери, икономисти, строителни специалисти, помощен персонал както и материално-техническите бази на строителната дейност.

Управител на "Планекс Варна" ООД е инж. Диан Георгиев

Екипът на дружеството включва високо квалифицирани, опитни инженери с различни строителни профили, икономисти, строителни специалисти, помощен персонал, разпределени в няколко структурни звена:

Дирекция Строителство, в рамките на която функционират:
           - Офертен отдел;
           - Технически отдел ;
           - Материално-техническо снабдяване;

Финансово-счетоводен отдел;
Човешки ресурси и  Администрация.

"Планекс Варна" ООД е регистрирана в Централният Професионален Регистър на Камарата на Строителите в България и протежава сертификати за изпълнение на строежи от I-ва до V-та категории.

 

 

Награди и сертификати